TH?NG BáO QUAN TR?NG:

TH?NG BáO L?CH NGH? T?T ?M L?CH 2020

  • ??i v?i ???ng ??n xin Th? th?c Kh?ng ??nh c?: B? ph?n Th? th?c Kh?ng ??nh c? thu?c ??i s? quán Hoa K? t?i Hà N?i và T?ng L?nh s? quán Hoa K? t?i thành ph? H? Chí Minh s? ?óng c?a t? Th? N?m ngày 23 tháng 1 ??n h?t Th? T? ngày 29 tháng 1 n?m 2020. ??i v?i ???ng ??n có l?ch h?n ph?ng v?n vào các ngày 17 và 21 tháng 1, n?u th? th?c ???c ch?p thu?n, ???ng ??n s? nh?n h? chi?u t?i ??i s? quán ho?c L?nh s? quán tr??c T?t ho?c nh?n qua ???ng b?u ?i?n sau T?t.  B? ph?n Th? th?c Kh?ng ??nh c? v?n ti?p t?c ph?ng v?n ??n h?t ngày 21 tháng 1 n?m 2020. Các b?u c?c ???c ch? ??nh v?n ti?p nh?n h? s? xin gia h?n th? th?c qua ???ng b?u ?i?n ??n h?t ngày 22 tháng 1. Tuy nhiên, n?u ???ng ??n n?p h? s? xin gia h?n th? th?c qua ???ng b?u ?i?n t? ngày 13 tháng 1 n?m 2020 tr? ?i, h? chi?u có th? s? ???c chuy?n phát ??n ??a ch? c?a ???ng ??n sau T?t.
  • ??i v?i ???ng ??n xin Th? th?c ??nh c?: B? ph?n Th? th?c ??nh c? (IV) thu?c T?ng L?nh s? quán Hoa K? t?i thành ph? H? Chí Minh s? ?óng c?a t? Th? N?m ngày 23 tháng 1 ??n h?t Th? T? ngày 29 tháng 1 n?m 2020. Các ???ng ??n xin th? th?c ??nh c? ???c yêu c?u b? túc h? s? kh?ng nên quay tr? l?i L?nh s? quán trong th?i gian ngh? T?t. B? ph?n Th? th?c ??nh c? s? ti?p t?c ti?n hành ph?ng v?n xin th? th?c ??n h?t ngày 21 tháng 1 n?m 2020. Tuy nhiên, xin l?u y vi?c chuy?n phát th? th?c ??n quy v? có th? b? trì ho?n do v?n phòng chúng t?i ?óng c?a ngh? T?t. N?u có k? ho?ch kh?n c?n ?i g?p, vui lòng th?ng báo cho chúng t?i vào th?i ?i?m quy v? ??n ph?ng v?n.

B? ph?n Th? th?c Kh?ng ??nh c? và B? ph?n Th? th?c ??nh c? ??u s? m? c?a ho?t ??ng bình th??ng tr? l?i vào Th? N?m ngày 30 tháng 1 n?m 2020. 

****************************************************************************

Vào ngày 26 tháng 6, 2018, Toà án t?i cao Hoa K? ?? ra quy?t ??nh cho phép vi?c ti?p t?c th?c thi Tuyên b? T?ng th?ng s? 9645. C?ng dan các n??c Iran, Libya, B?c Tri?u Tiên, Somalia, Syria, Yemen và Venezuela s? b? áp d?ng nh?ng ?i?u kho?n c?m và h?n ch?. ?? bi?t th?ng tin, vui lòng truy c?p t?i ?ay.

****************************************************************************

L?u y ??i v?i ???ng ??n xin th? th?c kh?ng ??nh c?:

 Vui lòng ?i?n m?u ??n xin th? th?c DS-160 và n?p tr?c tuy?n tr??c khi ??t h?n ph?ng v?n. Sau ?ó, quy v? c?n c?p nh?t m? v?ch ??n DS-160 hi?n t?i c?a mình b?ng cách vào m?c “C?p nh?t H? s?” t?i ustraveldocs.com/vn. Khi ??t l?ch h?n, vui lòng CH? dùng m? v?ch t? ??n xin th? th?c DS-160 hi?n t?i. N?u quy v? ?? ??t h?n ph?ng v?n v?i m? xác nh?n DS-160 c? (?? ???c s? d?ng ph?ng v?n tr??c ?ay) ho?c m? xác nh?n DS-160 kh?ng h?p l?/kh?ng chính xác, quy v? ph?i c?p nh?t trên h? s? cá nhan t?i ustraveldocs.com/vn ít nh?t ba (3) ngày làm vi?c tr??c ngày ph?ng v?n v?i m? xác nh?n DS-160 m?i, h?p l? và ?? ???c n?p tr?c tuy?n. Vui lòng in l?i t? xác nh?n cu?c h?n. N?u quy v? kh?ng c?p nh?t m? xác nh?n DS-160 m?i và h?p l? ít nh?t ba (3) ngày làm vi?c tr??c ngày ph?ng v?n, quy v? s? kh?ng ???c phép vào ph?ng v?n và ph?i ??t l?i cu?c h?n m?i s? d?ng m? xác nh?n DS-160 h?p l?. Vui lòng mang theo gi?y Xác nh?n ??n DS-160 và gi?y Xác nh?n cu?c h?n khi ?i ph?ng v?n.

 

Mount Rushmore - South Dakota

Chào m?ng ??n v?i D?ch v? Th?ng tin Th? Th?c Hoa K? dành cho Vi?t Nam. Trên trang web này, b?n có th? tìm th?ng tin v? Th? Th?c ??nh c? và Th? Th?c kh?ng ??nh c? c?a Hoa K? c?ng nh? các yêu c?u ?? xin m?i lo?i Th? Th?c. B?n c?ng có th? tìm hi?u cách thanh toán l? phí xét ??n xin Th? Th?c c?n thi?t và ??t l?ch h?n ph?ng v?n t?i ??i s? quán Hoa K? ? Hà N?i và L?nh s? quán ? Thành ph? H? Chí Minh.

?ay là trang web chính th?c cung c?p th?ng tin v? Th? Th?c c?a ??i s? quán Hoa K? t?i Vi?t Nam.

2019时时彩20分钟开一次 阅读赚钱软件安全嘛 在山边养什么赚钱 真人欢乐捕鱼官网 网上棋牌平台哪个好 如何 自媒体 赚钱 梦幻西游高级押镖能赚钱吗 体彩宁夏十一选五 u8棒球比分 江苏快3 二分彩首页 崩坏3和fgo哪个更赚钱 11选5开奖结果爱彩乐 足彩胜负彩18077期 带农村单身去外国相亲赚钱吗 重庆时时彩历史查询开奖期数 广东快乐十分走势